CE Audit

Una auditoria és un examen dels comptes anuals d’una entitat realitzat per un auditor oficial i que es realitza aplicant una sèrie de tècniques i procediments d’anàlisis, respectant sempre les normes tècniques d’auditoria que són d’obligat acompliment per a l'exercici.
L’auditoria de les Comptes Anuals té com a producte final un informe en què l’auditor expressa la seva opinió professional sobre si les comptes examinats expressen la imatge fidel de la situació econòmica i financera de l’entitat auditada.

 

 

 

Què expressa l’informe d’un auditor?

Expressa una opinió professional. L’auditor opina sobre el grau de representativitat dels comptes anuals, és a dir sobre si estan ben elaborats d’acord amb els principis comptables i, en conseqüència, si la lectura de comptes reflecteix la imatge fidel de la situació econòmica i financera de l’empresa.

Per a què serveix una auditoria?

Substancialment serveix per a dotar de credibilitat els comptes anuals d’una entitat i, per tant, perquè terceres persones puguin confiar-hi per prendre les decisions que calguin.

Per a què no serveix una auditoria de comptes?

No serveix per a trobar fraus i irregularitats, ja que aquests no són objectius d’una auditoria de comptes. De la mateixa manera que no serveix per a predir el futur de l’entitat ni per qüestionar la forma en què l’entitat i els seus directius desenvolupen el seu negoci.

Quant costa una auditoria?

Els honoraris d’una auditoria depenen de molts factors i per consegüent no es poden calcular sense abans haver fet un estudi previ del cas. Aquest estudi previ és costum de fer-lo en el context d’una o diverses reunions amb l’entitat a auditar, durant les quals l’auditor efectua una estimació de les hores que li caldran per portar a terme la feina. La quantitat d’hores constitueix la base per a determinar els honoraris.

Per què s’auditen les empreses?

Per voluntat pròpia o per obligació legal.

Qui està obligat a auditar-se?

Per raons de volum de negocis i pel fet de realitzar determinades operacions societàries. Ambdós casos estan regulats per la legislació mercantil o per les legislacions específiques de determinades formes jurídiques (fundacions, associacions, cooperatives, etc.).

Alguns casos concrets d’obligacions d’auditoria són:

  • Quant a l’obligació per volum, les societats mercantils estan obligades a auditar-se quan durant dos anys consecutius sobrepassin dos dels límits següents:
Import net de la xifra de negocis 5.700.000 Euros
Total Actiu 2.850.000 Euros
Nombre de treballadors 50
  • A més a més, totes les entitats, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que hagin rebut subvencions per un valor superior a 600.000 Euros.
  • També totes les entitats que durant l’exercici hagin realitzat obres, prestacions de serveis o hagin subministrat serveis a administracions públiques per valor superior a 600.000 Euros, i que aquesta xifra representi més d’un 50% de la seva xifra neta de negocis.
  • Grups de societats que estiguin obligats a presentar comptes anuals consolidats.
Qui és CE Audit:
CE Audit és una firma de Auditoria que la componen 3 socis i diferents professionals que treballen sota la marca CE Consulting i que es caracteritzen per tenir molts anys d'experiència en diferents sectos.