CFO Part Time

Has pensat mai que la teva empresa necessita un CFO pero no te capacitat financera per contractar-lo? Ets una Start-up i encara no tens recursos per contractar un Controller? 

CFO Part Time pot se una sol·lució en la que tots sortim guanyant.

- Participant en l'elaboració del business pla, valoracions i estructura de finançament, establint els KPIs de gestió.

- Control i gestió de la tresoreria i anàlisi dels fluxos de caixa.

- Responsable del pressupost i anàlisi de les desviacions, identificant els riscos, i proposta d'accions correctores.

- Optimitzar el procés financer i administratiu

Supervisió de la comptabilitat general i analítica, revisió del tancament mensual, els pagaments a proveïdors, facturació a clients, i / o revisió d'impostos assumint responsabilitat tributària si s'aplica.

- Participar en la negociació amb proveïdors i clients (formes de pagament, crèdits ...).

- Negociació entitats bancàries, així com amb CDTI, Enisa, ICF, ICO, Hisenda o altres entitats per a l'obtenció ajudes, subvencions o altre objectiu estratègic proposat per la companyia.

- Elaboració i / o revisió dels Comptes Anuals, així com coordinació o suport a l'auditoria.

- Assessorament organitzacional a Direcció General atenent pressupost i pla estratègic.

- Gestionar les relacions laborals de la companyia, recolzant-se en els assessors externs.

- Anàlisi d'oportunitats de negoci, internacionalització i recerca d'inversors qualificats.

- Gestió equip humà realativa a l'area administrativa i financera. Descripció de llocs de treball ...